<form id="O3uYLJT"><legend id="O3uYLJT"></legend></form>
<form id="O3uYLJT"></form>

   <nav id="O3uYLJT"></nav>
    <sub id="O3uYLJT"><address id="O3uYLJT"><nobr id="O3uYLJT"></nobr></address></sub><nav id="O3uYLJT"></nav>

    <sub id="O3uYLJT"><listing id="O3uYLJT"></listing></sub><wbr id="O3uYLJT"><th id="O3uYLJT"></th></wbr>

   1. Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    รีวิว covermark chloe โบว์ ขาว ส เปร ย์ ป้องกัน ความ ร้อน ผม ท รี ท เม้น ท์ ผม นุ่ม revlon colorstay ฝา ใส เซ รั่ ม โล แลน สี ฟ้า ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ดี ที่สุด แป้ง mac lightful c coral grass รีวิว รองพื้น lucia ดี ไหม pantip น้ำหอม victoria secret ราคา paul smith rose ราคา รองพื้น zhe ดี ไหม น้ำหอม aqua น้ำหอม ราคา ถูก กลิ่น แพง รองพื้น ชาย รองพื้น ตก ร่อง น้ำหอม ซา ร่า ราคา น้ำหอม versace bright crystal mac nc25 ผิว น้ํา หอม ทอม มี่ เกิ ร์ ล รองพื้น jovina พัน ทิป รองพื้น แบบ แท่ง กิ ฟ ฟา รี น เจ ล บํา รุ ง ผม บํา รุ ง ผม หลัง สระ รองพื้น etude double lasting serum foundation รีวิว รองพื้น สํา ห รับ ผิว ผสม รองพื้น fit me แบบ ซอง pantip อาหาร อร่อย เสา ชิงช้า น้ํา หอม อา มา นี่ โค้ด ดูแล ผม เสีย หมัก ผม ให้ นุ่ม รองพื้น sasi รองพื้น เฌอ เบ ญ ดี ไหม รองพื้น shu pantip เซ รั่ ม รักษา ฝ้า ผู้ชาย ตัวแทน จํา หน่าย มาดาม ฟิ น แค ป ชั่ น รองพื้น แป้ง airy matte รีวิว ผู้ชาย ดูแล ผิว หน้า รองพื้น cozme pantip escada น้ํา หอม ฌ อง ปอ ล โก ล ติ เย ร์ ราคา innisfree my foundation รีวิว pantip แป้ง mac ไม่ ผสม รองพื้น ทํา ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง น้ำหอม deep blue ผู้ชาย ดูแล ผิว หน้า แป้งฝุ่น รองพื้น น้ำหอม มิส ดิ ออ รองพื้น ปิด รอย สัก เซ เว่ น น้ำหอม วิคตอเรีย ซีเคร็ท ราคา รองพื้น laura mercier 2019 รีวิว น้ำหอม jean miss fantasia เซ รั่ ม บำรุง ผิว กาย มัด ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง น้ำหอม ดา วิด อ ฟ บํา รุ ง ผิว หน้า แห้ง ธรรมชาติ อ อย ใส่ ผม เซ เว่ น รองพื้น fit me แบบ ซอง รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ สิว น้ํา หอม โม ชิ โน วิธี ทํา ให้ ผม ไม่ พัน กัน treatment บํา รุ ง ผม รองพื้น revlon ฝา ใส ปลอม ไหม รองพื้น gb น้ำหอม dior joy เซ รั่ ม บำรุง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 น้ำหอม diesel รองพื้น ปกปิด หลุม สิว รองพื้น ไม่มี ซิ ลิ โคน artistry รองพื้น รองพื้น mac studio fix น้ำหอม ทอม ฟ อ ร์ ด รองพื้น เอ ส เต้ ผิว ขาว เหลือง น้ํา หอม นุ ก bsc รองพื้น แพ้ ง่าย รองพื้น revlon เบอร์ 200 รีวิว แนะ นํา รองพื้น คุม มัน น้ำหอม giffarine ครีม บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี น้ำหอม esxense ขวด ใหญ่ ซื้อ ที่ไหน วิธี ทำ เครา ติ น สด แต่งหน้า ปิด รู ขุม ขน armani power fabric foundation รีวิว armani si ราคา น้ำหอม ck all รีวิว รองพื้น คิว เพรส รองพื้น แตงโม sistar pantip รอง พื้นที่ ดารา ใช้ mfk baccarat rouge 540 ซื้อ ที่ไหน น้ํา หอม เว อ ซา เช่ eros น้ำหอม polo ralph lauren รองพื้น สํา ห รับ คน เหงื่อ เยอะ แป้ง ผสม รองพื้น 2020 รีวิว รองพื้น lena pantip รองพื้น deesay ซื้อ ที่ไหน รองพื้น ล อ ร่า เม อ ร์ ซิ เออ ร์ giorgio armani power fabric foundation รีวิว รองพื้น nars natural radiant longwear ครีม บำรุง หน้าที่ ดี ที่สุด ครีม บํา รุ ง หน้า มัน น้ำหอม แซม บ้า tom ford รองพื้น ดูแล ผิว แบบ เกาหลี รองพื้น พระจันทร์ รีวิว ทํา ผม ให้ ลูกสาว รองพื้น ฉ่ำ วาว เซ รั่ ม โล แลน สี ฟ้า รองพื้น สำหรับ คน อายุ 60 วี ไว ต์ โอ เด อ ร์ เพอร์ฟูม บ ล อ ส ซั่ ม diptyque eau rose ราคา รองพื้น ไม่ อุด ตัน คุม มัน อาหาร ดัง เยาวราช น้ำหอม ck be 200ml แป้ง gino mccray พัน ทิป รองพื้น สํา ห รับ ผิว ผสม รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น 2020 ทำ ผม ตรุษจีน รองพื้น ปิด รอย แผลเป็น รองพื้น กับ กันแดด ทา อัน ไหน ก่อน ขวด น้ำหอม 30 ml armani si สี แดง โปโล แบ ล็ ค coco chanel น้ำหอม รอง พื้นที่ ใช้ ดี กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น น้ำหอม estee ผลิตภัณฑ์ น้ำหอม merrezca รองพื้น แบบ ซอง รองพื้น สำหรับ ผิว มัน giorgio armani power fabric foundation รีวิว รองพื้น ปิด รอย สัก เซ เว่ น รีวิว รองพื้น estee รองพื้น ผู้ชาย เซ เว่ น รองพื้น ดี เซ่ รีวิว น้ำหอม paco ผู้หญิง chanel allure homme sport ราคา central กันแดด รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น เคาน์เตอร์ แบรนด์ รองพื้น charlotte tilbury อาหาร อร่อย มหาชัย โลชั่น สํา ห รับ หน้า หนาว coco chanel mademoiselle ราคา paul smith rose ราคา gucci rush pantip my burberry black pantip รองพื้น nian รีวิว รองพื้น dior prestige รีวิว เม ย์ เบ ล ลี น ฟิต มี แป้ง น้ำหอม ยั่ว ผู้ shiseido รองพื้น น้ำหอม ysl black optimum pantip kiss beauty รองพื้น รองพื้น ฟิต มี ดี ไหม รองพื้น คุม มัน 2018 ถูก และ ดี น้ํา หอม delina รองพื้น the face shop น้ำหอม king power pantip ผู้ชาย ตัว หอม แป้ง amy อาหาร เช้า อร่อย น้ำหอม มาดาม ฟิ น กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม ผู้ชาย miniso รีวิว รองพื้น ชา ลี น รองพื้น สำหรับ คน แพ้ ง่าย น้ำหอม ฟี โร โมน เกาหลี รองพื้น ซอง เซ เว่ น 2020 แป้ง fit me 128 เซ รั่ ม โล แลน สี ฟ้า รองพื้น สำหรับ เด็ก น้ำหอม ysl mon paris pantip รองพื้น พระจันทร์ pantip แป้ง zhe ดี ไหม น้ำหอม coco mademoiselle แท้ ปลอม byredo มี ขาย ที่ไหน น้ำหอม bath and body works เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ผู้ชาย รองพื้น นิ ก ซ์ estee lauder double wear ราคา ครีม ทา หน้า ผิว มัน มิส ดิ ออ ร์ บ ลู ม มิ่ง บู เก้ รองพื้น armani รีวิว เอ วอน น้ํา หอม รองพื้น the face shop ink lasting รีวิว ร้าน ขายส่ง น้ำหอม ท รี ท เม้น ท์ ดี แคช รีวิว jovina สูตร ใหม่ น้ำหอม c รองพื้น ว่า น หางจระเข้ น้ำหอม ฟี โร โมน pantip รองพื้น revlon ดี ไหม น้ำหอม kanom น้ำหอม ดัง maybelline fit me แป้ง ผสม รองพื้น รีวิว รองพื้น fit me แบบ ซอง รีวิว rooftop อาหาร อร่อย รองพื้น เจ้า หญิง ศรีจันทร์ pantip น้ำหอม ยก ขา ราคา แป้ง ผสม รองพื้น เกาหลี chanel bleu perfume ราคา บํา รุ ง ผม ให้ เงา งาม รองพื้น หน้า เงา pantip รีวิว รองพื้น หน้า ไม่ ดร อป ระหว่าง วัน ท รี ท เม้น หมัก ผม ยี่ห้อ ไหน ดี ทา รองพื้น ทํา ผม เจ้า หญิง skin up water base merrezca รีวิว วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม ลื่น lancome รองพื้น ราคา น้ำหอม cps สีชมพู น้ำหอม davidoff cool water อบ อร่อย เมนู แนะ นํา น้ํา หอม ยิ ป แซง ล่าสุด รองพื้น revlon photo ready จาด อ ร์ ดิ ออ ร์ เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน รองพื้น เทพ รองพื้น estee lauder double wear รีวิว น้ํา หอม เว อ ซา เช่ สีชมพู น้ำหอม กลิ่น ผู้หญิง น้ํา หอม ลอง แวง สี ม่วง espoir pro tailor foundation be glow รีวิว รองพื้น lena ราคา น้ำหอม ralph lauren อาหาร อร่อย พระราม 9 รองพื้น ไม่ อุด ตัน ไม่ เป็น สิว น้ำหอม niche clarins everlasting foundation รีวิว น้ำหอม b deesay รองพื้น รองพื้น อิน ทู อิ ท น้ำหอม yantao รองพื้น charleen รีวิว รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง pantip รองพื้น สติ๊ก กิ ฟ ฟา รี น เซ รั่ ม ผิว รีวิว รองพื้น เร ฟ ลอน ร้าน ขาย หัว เชื้อ น้ำหอม กลิ่น ไม้ กฤษณา pantip รองพื้น nyx ตัว ไหน ดี น้ํา หอม ถูก ติด ทน kat von d รองพื้น รองพื้น สติ๊ก กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น ออก งาน น้ำหอม มาดาม ฟิ น ดี ไหม รองพื้น banila co รีวิว บํา รุ ง ผม เครา ติ น อี ฟ โร เช่ น้ำหอม diptyque eau rose ราคา รองพื้น cute press pantip รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว pantip รองพื้น ปิด รอย แผลเป็น รองพื้น etude double lasting jo malone กลิ่น english pear แป้ง mac nc25 รีวิว le labo กลิ่น ไหน หอม เซ รั่ ม กัน ความ ร้อน ผม ท รี ท เม้น ชิ เช โด้ น้ํา หอม รา ฟ ล อ เร น รองพื้น shiseido synchro skin self รีวิว น้ำหอม elizabeth arden พัน ทิป jo malone ปลอม ฟอง น้ํา jovina ราคา burberry fresh glow foundation รีวิว รองพื้น ปิด รอย สิว น้ำหอม diouyf น้ำหอม narciso อ่าน ว่า รีวิว รองพื้น laura mercier flawless fusion น้ำหอม อ มา นี่ น้ำหอม กลิ่น ยั่ว ๆ รีวิว รองพื้น estee lauder สั่ง น้ำหอม รองพื้น ปกปิด ดี ใน เซ เว่ น ท รี ท เมน ต์ บํา รุ ง ผม น้ำหอม clinique happy รองพื้น ชิ เช โด้ ตัว ใหม่ รองพื้น ไม่มี ซิ ลิ โคน รองพื้น charlotte tilbury เซ รั่ ม ทา กลางคืน เซ รั่ ม ผม ล อ รี อั ล รองพื้น miss rose รีวิว น้ำหอม กลิ่น วา นิล ลา น้ํา หอม จิ ออ จิ โอ bath and body works น้ำหอม ysl touche eclat le teint creme รีวิว ท รี ท เม้น ท์ ผม ผู้ชาย รองพื้น ศรีจันทร์ 130 รองพื้น เม อ เร ส ก้า รีวิว รองพื้น ดี มาก 2020 รองพื้น halfmoon พัน ทิป ขวด น้ำหอม ราคา ส่ง gino mccray รองพื้น รองพื้น fit me แบบ ซอง pantip รองพื้น ก ลบรอย สิว น้ำหอม ขวด แดง รองพื้น dermacol วัต สัน รองพื้น ฝา ดำ น้ํา หอม ทอม มี่ เกิ ร์ ล รองพื้น shiseido synchro skin self refreshing foundation รีวิว รองพื้น charleen รีวิว น้ำหอม burberry her ราคา รองพื้น เบาบาง เซ รั่ ม ใช้ แล้ว หน้า ใส รองพื้น คุม มัน 2019 ถูก และ ดี น้ํา หอม jill stuart กลิ่น ไหน หอม น้ํา หอม โม ชิ โน รองพื้น เป็น คราบ ระหว่าง วัน mith น้ํา หอม pantip รีวิว รองพื้น etude รองพื้น คา เวี ย ร์ เท ส เตอร์ น้ำหอม loreal infallible foundation pro matte รีวิว รองพื้น lucia ดี ไหม pantip รีวิว รองพื้น เจ้า หญิง ศรีจันทร์ นา มิ รองพื้น น้ำหอม ไอ ด อ ล รองพื้น จี โน่ แม็ ค เค ร ย์ รองพื้น เกาหลี ยี่ห้อ ไหน ดี pantip chanel le teint ultra tenue รีวิว รองพื้น lucia รีวิว pantip รองพื้น merrezca ราคา ขนมปัง เจ้า อร่อย เยาวราช น้ํา หอม ลอง แวง สี ม่วง น้ำหอม ชา แน ล แท้ รองพื้น เล น่า รองพื้น เร ฟ ลอน เบอร์ 150 รีวิว tom ford black orchid ราคา รองพื้น ถูก และ ดี ใน เซ เว่ น maybelline แป้ง ล อ รี อั ล เซ รั่ ม ใส่ ผม รองพื้น shu pantip น้ำหอม วิ เวียน pantip chanel gabrielle perfume ราคา แป้ง ผสม ชิม เม อ ร์ เซ เว่ น ตลาด น้ำหอม อาหรับ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า อายุ 30 แป้ง bsc lock it fit รองพื้น urban decay รีวิว รองพื้น ไข่ปลา คา เวี ย ร์ รองพื้น บิวตี้ ลั ช รองพื้น สำหรับ ผิว แพ้ ง่าย น้ำหอม กลิ่น ดอกบัว รองพื้น บางเบา คุม มัน รองพื้น หน้า ฉ่ำ วาว 2020 น้ํา หอม แฟนตาซี ของ แท้ marc jacob น้ำหอม รองพื้น ใน เซ เว่ น สํา ห รับ คน เป็น สิว givenchy น้ำหอม น้ํา หอม ส โน ไวท์ รองพื้น คุม มัน ปกปิด รองพื้น 4u2 better skin อาหาร อร่อย บรรยากาศ ดี chanel gabrielle น้ำหอม ทํา ผม อยู่ บ้าน รองพื้น เฌอ เบ ญ ใช้ ดี ไหม รองพื้น ver 88 treatment ผม ดัด รองพื้น เฌอ เบ ญ ดี ไหม แบรนด์ jovina ท รี ท เม้น ท์ ผม ทำ สี น้ำหอม ที่ bts ใช้ รองพื้น เซ เว่ น รีวิว armani si ราคา cute press airy matte foundation รีวิว catrice รองพื้น รองพื้น เจ้า หญิง ศรีจันทร์ แบบ ซอง น้ํา หอม ลอง แวง สี ม่วง ck one 200ml ราคา เคาน์เตอร์ รองพื้น lucia รีวิว pantip กันแดด ผสม รองพื้น 2019 น้ำหอม miniso ออก ใหม่ วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม ลื่น maybelline fit me powder foundation รีวิว รองพื้น อิน ทู อิ ท chloe โบว์ ขาว น้ำหอม วิคตอเรีย ราคา lancome miracle pantip dolce & gabbana น้ำหอม แป้ง รองพื้น คุม มัน ck one gold ราคา บํา รุ ง ผม เสีย pantip รองพื้น imin น้ำหอม clinique happy น้ำหอม diptyque artistry รองพื้น รองพื้น deesay nian ซื้อ ที่ไหน ร้าน ขาย หัว เชื้อ น้ำหอม รองพื้น เร ฟ ลอน วัต สัน ราคา น้ำหอม แซม บ้า ทำ น้ำหอม เอง น้ํา หอม ชอง ปอง หญิง น้ำหอม พลังงาน หิน treatment ผม ดัด รองพื้น guerlain น้ำหอม bvlgari ของ แท้ แป้งฝุ่น หลัง รองพื้น น้ํา หอม คลีนิค happy ผู้ชาย สูตร ผม นุ่ม maybelline fit me 110 รีวิว น้ำหอม g for women น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม บํา รุ ง ผม เสีย pantip estee lauder double wear ราคา น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ผู้ชาย อาหาร อร่อย อารีย์ บำรุง ผม หลัง ทำ สี three angelic synthesis foundation serum รีวิว naked รองพื้น รองพื้น dior backstage pantip รองพื้น nyx คุม มัน 24 ชม รองพื้น เนียน กริบ gabrielle chanel ราคา รองพื้น ยอด นิยม รองพื้น ปกปิด ดี คุม มัน น้ำหอม mith ราคา แป้งฝุ่น รองพื้น แป้ง ผสม รองพื้น ผิว มัน loreal infallible foundation pro matte รีวิว น้ำหอม elizabeth arden พัน ทิป สูตร บำรุง ผม รองพื้น sasi น้ำหอม king power pantip น้ํา หอม แบรนด์ ไหน ดี ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า อายุ 30 รองพื้น ผู้ชาย ผิว เข้ม รองพื้น giorgio armani โมเม รีวิว แป้ง cute press airy matte รีวิว รองพื้น 4u2 aroi sushi ราคา รีวิว รองพื้น covermark ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ลด จุด ด่าง ดํา bvlgari omnia อ่าน ว่า ราคา น้ํา หอม วิคตอเรีย น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ชาย toilette คือ รองพื้น zhe 2.5 ck all ราคา ครีม บำรุง สำหรับ ผิว แพ้ ง่าย narciso rodriguez for her ปลอม น้ํา หอม mystique charm nars all day luminous weightless foundation รีวิว ck be 200ml ราคา น้ำหอม armani si passione น้ำหอม aishixuand รองพื้น ล อ รี อั ล ท รู แม ท รีวิว ส เปร ย์ บํา รุ ง ผม ร่วง รีวิว รองพื้น แตงโม รองพื้น sistar เซ รั่ ม ลด ริ้ว รอย ตัว ไหน ดี น้ำหอม esxense ผู้ชาย น้ำหอม ชา แน ล แท้ แป้ง mac lightful น้ำหอม diptyque บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ แข็งแรง รองพื้น ถาวร ครีม ทา หน้า ผิว แห้ง แป้ง ศรีจันทร์ ผสม รองพื้น รองพื้น ยี่ห้อ อะไร ดี รีวิว รองพื้น งาน ผิว รอง พื้นที่ เซ เว่ น ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ดี ที่สุด น้ํา หอม ยู นิ คอร์น สี ไหน หอม สุด ของหวาน โชคชัย 4 cle de peau รองพื้น เครา ติ น ใส่ ผม ยี่ห้อ ไหน ดี ขาย หัว น้ำหอม น้ํา หอม กุ ช ชี่ ตัว ใหม่ ครีม บํา รุ ง หน้า แพ้ ง่าย ครีม ทา หน้า ตัว ไหน ใช้ ดี รองพื้น kma รีวิว น้ำหอม เอ เลี่ยน อาหาร ที่ อร่อย ที่สุด ใน โลก 2020 แป้ง ผสม รองพื้น ดี ที่สุด วี ไว ต์ โอ เด อ ร์ เพอร์ฟูม บ ล อ ส ซั่ ม lancome teint idole ultra wear ราคา ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ก่อน นอน แป้ง ผสม รองพื้น covermark moisture veil lx รีวิว โคล เอ้ เลิ ฟ สต อ รี่ รองพื้น สูตร น้ำ แป้ง sola ครีม บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี อาหาร อร่อย มีนบุรี รีวิว รองพื้น สติ๊ก กิ ฟ ฟา รี น อาหาร เด็ด เยาวราช แป้ง ผสม ชิม เม อ ร์ เซ เว่ น อาหาร อร่อย ลาดกระบัง น้ำหอม กลิ่น ผู้หญิง ขวด แบ่ง น้ำหอม eveandboy แป้ง fit me ใน เซ เว่ น ทํา ผม นาง นพมาศ ส เปร ย์ axe กลิ่น ไหน หอม รองพื้น covermark รับ ปริญญา แป้ง คุ ช ชั่ น chy น้ํา หอม ฮิ ว โก้ บอส ขนมครก เจ้า ดัง รองพื้น ใน เซ เว่ น ตัว ไหน ดี รองพื้น คั พ เวอร์ มาร์ค ครีม ทา หน้า สำหรับ คน แพ้ ง่าย น้ำหอม นา ซิ โซ่ ครีม บํา รุ ง ผิว แห้ง ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 50 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด 2020 รองพื้น amway น้ำหอม วิ เวียน pantip น้ำหอม ชา แน ล ชาย คุ ช ชั่ น หัวเห็ด ครีม บำรุง หน้าที่ ดี ที่สุด หัว เชื้อ ฟี โร โมน รองพื้น ปกปิด คุม มัน 2019 รีแพร์ ผม รองพื้น ผิว ขาว เหลือง น้ำหอม นา ซิ โซ่ รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว ดูแล ผิว หน้า ผู้ชาย pantip น้ํา หอม อา มา นี้ ผู้หญิง pantip lancome teint miracle รีวิว creed aventus แท้ รองพื้น ยอด นิยม มาดาม ฟิ น สี ส้ม น้ำหอม พ รา ด้า รีวิว รองพื้น เคาน์เตอร์ แบรนด์ รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว รองพื้น chanel les beiges รองพื้น max factor เซ รั่ ม ใส่ ผม หอม sulwhasoo sheer lasting foundation รีวิว น้ํา หอม คิว เพรส สวี ท มั ส ค์ น้ำหอม her the face shop ink lasting foundation รีวิว รองพื้น บิวตี้ ลั ช jadore ราคา น้ำหอม finy น้ํา หอม แมว ม่วง เม ย์ เบ ล ลี น รองพื้น รีวิว แป้ง เม เบ อ ลี น fit me น้ำหอม versace ราคา ท รี ท เม้น เครา ติ น ยี่ห้อ ไหน ดี น้ำหอม aqva รีวิว เซ รั่ ม หน้า ขาว boss hugo boss ราคา อาหาร ขึ้น ชื่อ เยาวราช รีวิว รองพื้น bourjois รองพื้น ตัว ไหน ดี สุด แป้ง mac studio fix nc25 รีวิว รองพื้น kate รองพื้น lamer ท รี ท เม้น ท์ ผม ผู้ชาย รองพื้น เม อ เร ส ก้า รีวิว วิธี ทํา ผม มา ม่า dolce & gabbana light blue ราคา น้ำหอม เซ็นทรัล รองพื้น the face shop ink lasting รีวิว aqva pour homme ราคา น้ํา หอม ซี เค วัน รองพื้น bonjour สูตร บำรุง ผม โลชั่น หน้า ขาว lucia baby skin foundation น้ำหอม เสียสาว เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน แป้ง wenzen รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว ผิว แพ้ ง่าย รองพื้น ysl all hours ขนาด ทดลอง มาดาม ฟิ น แต่ละ กลิ่น ส เปร ย์ รองพื้น ผิว กาย รีวิว รองพื้น พระจันทร์ รีวิว ysl touche eclat le teint creme รีวิว รองพื้น chanel ราคา แป้ง ทู เว ย์ ยี่ห้อ ไหน ดี ขวด รองพื้น merrezca ส กิน อั พ น้ำหอม gucci flora gardenia pantip elizabeth arden เคาน์เตอร์ ท รี ท เม้น ท์ ผม ล อ รี อั ล น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล ขวด เล็ก รองพื้น ปกปิด แต่ บางเบา รองพื้น dermacol วัต สัน น้ำหอม คิว เพรส ราคา miss dior กลิ่น ไหน หอม วิธี มัด ผม ดัง โงะ ง่ายๆ รองพื้น แป้ง น้ำหอม butterfly สาขา เซ็นทรัล บางนา กลิ่น jo malone รองพื้น ไอ มิ น น้ํา หอม แห้ง ผสม ฟี โร โมน 18 merrezca water base รีวิว มัด ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง ทํา ผม ไป ร ร รอง พื้นที่ ดี รองพื้น koh gen do urban decay stay naked foundation รีวิว แป้ง รองพื้น 2020 ครีม บำรุง สำหรับ ผู้ชาย ท รี ท เม้น ท์ กระปุก สี ม่วง koh gen do aqua foundation รีวิว jovina รองพื้น ราคา รองพื้น fit me 120 อร่อย บาง แสน ขวด ส เปร ย์ น้ำหอม รองพื้น สํา ห รับ คน หน้า มัน เหงื่อ เยอะ แต่งหน้า ไม่ ทา รองพื้น มาดาม ฟิ น มี กี่ สี รองพื้น 3ce รองพื้น รัน น้ำหอม โค ช ทํา ผม วัน ตรุษจีน น้ํา หอม คลีนิค สี ไหน หอม รองพื้น ปกปิด ดี 2019 ครีม บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น nyx professional รีวิว lanvin modern princess ราคา น้ำหอม ซา ร่า ราคา รองพื้น espoir ฝา ทอง รีวิว รองพื้น sisley ม้าลาย ส่วนผสม ของ น้ำหอม แป้ง ผสม รองพื้น หน้า ฉ่ำ imin รองพื้น น้ํา หอม มอ ส ชิ โน กลิ่น ไหน หอม นำ้ หอม dior รองพื้น amway แนะ นํา เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า รองพื้น fit me pantip แป้ง ผสม รอง พื้นที่ ดี ที่สุด น้ำหอม เวอร์ ซา เช่ น้ำหอม dorall รองพื้น สำหรับ คน แพ้ ง่าย น้ำหอม bvlgari ผู้ชาย รองพื้น อิน ทู ดี้ รองพื้น nee cara รีวิว รองพื้น jung saem mool pantip รองพื้น เบาบาง merrezca รองพื้น แบบ ซอง น้ำหอม versace ราคา รองพื้น คอส เม่ ดี ไหม รีวิว รองพื้น หน้า ไม่ ดร อป ระหว่าง วัน รองพื้น ดิ ออ ร์ ราคา ครีม สำหรับ คน ผิว แห้ง บำรุง ผม แห้ง แป้ง laura mercier foundation powder ครีม บํา รุ ง ผิว สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย เซ รั่ ม ผิว แป้ง ผสม รองพื้น สำหรับ ผิว แห้ง รีวิว รองพื้น cute press แบบ ซอง pantip รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า 2020 แฮ ร์ โค้ ท ใส่ ผม urban decay stay naked foundation รีวิว น้ำหอม ไอ ด อ ล รองพื้น เจ้า หญิง ศรีจันทร์ แบบ ซอง น้ํา หอม วี ว่า จู ซ ซี่ กลิ่น sandalwood คือ รีวิว รองพื้น innisfree my foundation pantip polo sport น้ํา หอม ck1 ราคา อ อย ล์ ใส่ ผม ยี่ห้อ ไหน ดี ck one ราคา eveandboy น้ํา หอม grace รองพื้น merrezca ซอง น้ำหอม เด ซี่ เบอร์ รองพื้น revlon ลัง โคม ลา วี เอ เบ ล ครีม ทํา ให้ ผิว หน้า แข็งแรง ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง แนะ นํา รองพื้น คุม มัน น้ำหอม วิคตอเรีย อาหรับ รองพื้น chanel le teint ultra รีวิว รองพื้น music flower รีวิว pantip เซ รั่ ม บำรุง ผม ดัด น้ำหอม my burberry เซ รั่ ม ใส่ ผม หอม แป้ง เจ้า หญิง ศรีจันทร์ เซ เว่ น น้ํา หอม เว อ ซา เช่ ผู้หญิง ทํา ผม สวย ๆ ง่ายๆ มัด ผม แบบ ง่ายๆ รองพื้น revlon ฝา ดำ แป้ง mac studio fix nc15 ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ำหอม ที่ ดารา นิยม ใช้ น้ํา หอม มิดไนท์ แฟนตาซี รองพื้น ถูก และ ดี 2019 pantip รองพื้น เว อ 88 น้ํา หอม ชอง ปอง หญิง รองพื้น jovina ตัว ใหม่ pantip รองพื้น ผู้ชาย 2019 รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น 150 บาท แนะ นํา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย รองพื้น banila co รีวิว jo malone กลิ่น ใหม่ 2019 แนะ นํา ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย แป้ง in2it หัวใจ รองพื้น 2020 รีวิว รองพื้น dior backstage ดี ไหม ทำ ท รี ท เม้น ผม อร่อย ใน บ้าน ขาย น้ำหอม victoria secret รองพื้น ล อ ร่า เม อ ร์ ซิ เออ ร์ รองพื้น ใน เซ เว่ น สํา ห รับ คน เป็น สิว รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง บํา รุ ง ผม เกาหลี น้ำหอม bn ครีม บำรุง หน้า เซ เว่ น ฌ อง ปอ ล โก ล ติ เย ร์ ราคา รองพื้น nee cara รีวิว น้ำหอม กลิ่น หวาน รอง พื้นที่ เซ เว่ น น้ำหอม yantao เม ย์ เบ ล ลี น ฟิต มี 128 รองพื้น 88 แบบ ซอง chanel chance สี ส้ม merrezca ส กิน อั พ รองพื้น เจ้า นาง รองพื้น lancome teint idole ultra wear รีวิว รองพื้น chanel ultra le teint รองพื้น บี บี บํา รุ ง ผม เสีย มาก ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว แห้ง รีวิว รองพื้น halfmoon รองพื้น watson น้ำหอม polo ralph lauren ขายส่ง ขวด น้ำหอม serum บํา รุ ง ผิว หน้า แป้ง nian รีวิว น้ํา หอม เฟ อ รา กา โม่ กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม beauty cottage น้ํา หอม บั ต เตอร์ ฟลาย กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม ผู้หญิง ติด ทน รองพื้น clinique even better refresh รีวิว รองพื้น chanel les beiges น้ำหอม กลิ่น ดอกบัว น้ำหอม คิว เพรส สีชมพู ราคา น้ำหอม king power pantip น้ํา หอม บั ต เตอร์ ฟลาย ราคา น้ำหอม ck one ราคา รองพื้น สํา ห รับ คน แพ้ ง่าย dermacol ของ แท้ ซื้อ ที่ไหน ครีม บำรุง สำหรับ ผู้ชาย รองพื้น คุม มัน 2020 pantip รีวิว รองพื้น หน้า ไม่ ดร อป ระหว่าง วัน รีวิว รองพื้น สติ๊ก กิ ฟ ฟา รี น น้ำหอม twelve plus รองพื้น kma รีวิว gucci rush ราคา เคา เตอร์ รองพื้น bk รีวิว รองพื้น halfmoon พัน ทิป ck be 200ml ของ แท้ marc jacob น้ำหอม รองพื้น bourjois healthy mix serum รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น แบบ หลอด น้ำหอม elizabeth arden พัน ทิป อบ อร่อย ราชพฤกษ์ ราคา อร่อย ซี ฟู้ ด น้ำหอม กลิ่น ดอกบัว jo malone กลิ่น ไหน หอม 2018 ทำ ผม นางรำ รองพื้น ฟิต มี ราคา รองพื้น cute press ราคา น้ำหอม prada candy น้ํา หอม ทอม มี่ เกิ ร์ ล น้ำหอม แอ ป เปิ้ ล cc cream cho รีวิว pantip เจ ล บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ ผิว มัน รองพื้น สำหรับ คน อายุ 60 แป้ง deesay nian รองพื้น fit me pantip รองพื้น แบรนด์ เกาหลี รองพื้น คริสตัล ลี น กิ ฟ ฟา รี น น้ำหอม cooc คือ แป้ง in2it หัวใจ บํา รุ ง ผม ใน เซ เว่ น น้ำหอม my burberry avon น้ํา หอม ทํา ผม ดัง โงะ ง่ายๆ ราคา น้ํา หอม ชา แน ล ผู้ชาย วี ไว ต์ โอ เด อ ร์ เพอร์ฟูม บ ล อ ส ซั่ ม revlon colorstay ราคา ทํา ผม มา ม่า ถาวร lunasol แป้ง ysl รองพื้น รีวิว ล อ ร่า เม อ ร์ ซิ เออ ร์ รองพื้น แป้ง ผสม รองพื้น ศรีจันทร์ รองพื้น พระจันทร์ pantip รีวิว รองพื้น zhe pantip รองพื้น bk แบบ หลอด ครีม บำรุง หน้า แห้ง chanel แป้ง ผสม รองพื้น luminous silk foundation รีวิว วิธี ทํา ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง รองพื้น คิว เพรส รีวิว รองพื้น เกาหลี ยี่ห้อ ไหน ดี แป้ง mac ไม่ ผสม รองพื้น ผลิตภัณฑ์ บํา รุ ง ผิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า โทรม ร้าน ขาย หัว เชื้อ น้ำหอม nee cara รองพื้น รีวิว รองพื้น laura mercier น้ำหอม daiso ร้าน ขายส่ง น้ำหอม bourjois healthy mix foundation รีวิว รีวิว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า pantip 2020 ครีม บำรุง หน้า แห้ง รองพื้น mti ราคา ได ร์ ผม ปลาย งุ้ม รองพื้น วัต สัน pantip หัว เชื้อ น้ำหอม แบรนด์ เน ม my burberry black pantip รองพื้น mac ดี ไหม น้ำหอม armani สี แดง บะ จ่าง ที่ไหน อร่อย ราคา น้ํา หอม วิคตอเรีย ซีเคร็ท แป้ง ผสม รองพื้น ysl รองพื้น เร น่า รองพื้น แบบ แท่ง กิ ฟ ฟา รี น น้ำหอม กลิ่น สบู่ dior sauvage ฉุน รีวิว รองพื้น lancome teint idole ultra wear ck all ราคา มิส ดิ ออ ร์ บ ลู ม มิ่ง บู เก้ น้ำหอม กลิ่น ติด ทน น้ำหอม ck one ราคา น้ำหอม oriental princess ใหม่ ครีม ทา หน้า ตัว ไหน ใช้ ดี น้ำหอม 18 chanel chance สีชมพู 50ml ราคา อาหาร อร่อย พัฒนาการ น้ํา หอม กระตุ้น อารมณ์ ผู้หญิง ครีม ทา ผิว หน้า แห้ง มาก รองพื้น เบา ๆ รองพื้น ล อ รี อั ล แบบ ซอง ที่ ใส่ ผม เกาหลี แป้ง ผสม รองพื้น shiseido น้ำหอม ผู้หญิง ที่ ผู้ชาย ชอบ รองพื้น หน้า เนียน เซ เว่ น polo น้ำหอม ส เปร ย์ ป้องกัน ความ ร้อน ผม my burberry black pantip chanel allure homme sport ราคา central น้ํา หอม jaguar รีวิว รองพื้น ลัง โคม รองพื้น music flower รีวิว pantip estee lauder รองพื้น ราคา แป้ง น้ำ รองพื้น happy ราคา คลิป ทำ ผม ราคา รองพื้น ลัง โคม น้ำหอม chanel chance น้ำหอม กุ ช ชี่ บ ลู ม giorgio armani si passione อ่าน ว่า รองพื้น เร ฟ ลอน ราคา ขายส่ง ขวด น้ำหอม bvlgari แป้ง เด็ก รองพื้น bourjois เบอร์ 51 รีวิว รองพื้น เคาน์เตอร์ แบรนด์ รองพื้น ออก งาน รองพื้น ยิ ป แซง ทํา ผม เชียร์ ลีดเดอร์ ง่ายๆ ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม pantip น้ำหอม กลิ่น มิ้ น รองพื้น เคาน์เตอร์ แบรนด์ ยี่ห้อ ไหน ดี น้ำหอม chanel bleu ราคา น้ำหอม scandal ราคา รีวิว รองพื้น งาน ผิว ครีม ทา หน้า ผิว มัน รองพื้น จอง แซ มุ น รองพื้น มะเขือเทศ บะ จ่าง เจ้า ไหน อร่อย น้ำหอม กลิ่น ยั่ว ๆ รองพื้น เจ้า หญิง pantip ดูแล ผิว หน้า ให้ ใส น้ำหอม cooc คือ รองพื้น คลินิก น้ำหอม cps สีชมพู ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว แห้ง ข้าวต้ม แถว นี้ วิธี ทํา ผม สวย ๆ my burberry black ราคา รีวิว รองพื้น nars sheer glow maison margiela น้ำหอม น้ำหอม ysl ผู้ชาย y รองพื้น merrezca แบบ ซอง ซื้อ ที่ไหน แป้ง ฟิต มี 128 nian รองพื้น รองพื้น ปกปิด ดี ที่สุด treatment บํา รุ ง ผม ที่ หมัก ผม เครา ติ น รองพื้น ทอม ฟ อ ร์ ด ทํา ผม เชียร์ ลีดเดอร์ ง่ายๆ น้ํา หอม เจ๊ เล้ง ของ แท้ ไหม cozme รองพื้น รีวิว น้ำหอม คิว เพรส สีชมพู ราคา ทำ ผม เกาหลี แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น cute press น้ํา หอม อี ทู ดี้ รองพื้น อาทิ ส ตี้ อาหาร อร่อย ราชพฤกษ์ รองพื้น ผิว แห้ง แพ้ ง่าย รองพื้น โซล วา ซู น้ำหอม ลัง โคม ใหม่ ล่าสุด ทํา ผม ผู้หญิง น้ำหอม วิคตอเรีย สี ม่วง รองพื้น โจ วี น่า pantip โลชั่น บํา รุ ง ผิว หน้า น้ำหอม king power pantip รองพื้น ไม่ ติด แมส pantip รองพื้น เม เบ อ ลี น fit me ราคา รองพื้น ติด ทน คุม มัน น้ำหอม aesop แป้ง laura mercier foundation powder รีวิว รองพื้น shu uemura unlimited มาดาม ฟิ น ขวด เล็ก burberry blush ราคา กันแดด ผสม รองพื้น 2019 น้ำหอม chloe love story แป้ง ผสม รองพื้น เกาหลี มาดาม ฟิ น แต่ละ กลิ่น น้ํา หอม คิว เพรส สวี ท มั ส ค์ chanel bleu 100ml ราคา ท รี ท เม้น ท์ ผม ราคา แป้ง ผสม รองพื้น covermark moisture veil lx รีวิว ทํา ผม ให้ ลูกสาว ง่ายๆ ขาย น้ำหอม cc oo ผู้ชาย รองพื้น miss rose รีวิว รองพื้น เล็บ ร่อน ครีม บำรุง ผิว หน้า ขาว ใส รองพื้น ฟิต มี ราคา รีวิว รองพื้น sisley ม้าลาย รองพื้น ysl all hours รีวิว jo malone กลิ่น ไหน ดี pantip ราคา น้ํา หอม วิคตอเรีย cozme รองพื้น รีวิว น้ำหอม หมี ซิ่ง ราคา โรงงาน น้ำหอม มาดาม เฮง แป้ง mac studio fix รีวิว รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว รอง พื้นที่ ไม่ ติด แมส my burberry black pantip ทํา ผม ย้อน ยุค benefit hello happy flawless brightening foundation รีวิว รีวิว ครีม บำรุง หน้า น้ํา หอม มิดไนท์ ของ แท้ น้ํา หอม แป้ง แคร์ รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น 150 บาท รีวิว รองพื้น shu uemura unlimited narciso rodriguez for her สีชมพู เข้ม หัว น้ำหอม แท้ miss dior blooming bouquet pantip fenty beauty รองพื้น หมัก ผม แตก ปลาย รีวิว รองพื้น แตงโม รองพื้น mac lightful ทํา ผม ให้ ลูกสาว ง่ายๆ น้ํา หอม ผู้ชาย เหงื่อ เยอะ all hours foundation ysl รีวิว รองพื้น เด อ มา โคล รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น แบบ แท่ง รองพื้น lifeford รีวิว รองพื้น merrezca ซอง รองพื้น ใน เซ เว่ น ตัว ไหน ดี วิธี ทำ ผม สวย ๆ แป้งฝุ่น หลัง รองพื้น รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง มิส ดิ ออ ร์ บ ลู ม มิ่ง ทำ ผม เกาหลี น้ํา หอม เซ เว่ น ติด ทน รองพื้น baby girl รีวิว รองพื้น innisfree my foundation รีวิว วิธี ทํา ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง น้ํา หอม ชอง ปอง ยก ขา ของ แท้ น้ำหอม prada candy มี กี่ แบบ รองพื้น innisfree ดี ไหม bear et baby น้ํา หอม ysl touche eclat le teint creme รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น shiseido polo น้ำหอม แป้ง deesay nian วิธี ทํา ให้ ผม หอม น้ำหอม ชา แน ล ชาย รองพื้น innisfree my foundation รีวิว รอง พื้นที่ ใช้ ดี ดูแล หน้า ให้ ขาว ใส น้ํา หอม ออม เนีย ม่วง รองพื้น เด็ก น้ำหอม ดา วิด อ ฟ น้ำหอม โพ เอ็ ม รองพื้น mac studio fix รีวิว น้ำหอม ขวด สี ดำ รองพื้น revlon photo ready น้ำหอม คิว เพรส รุ่น ใหม่ อร่อย ตลาดพลู น้ำหอม เบบี้ มายด์ สี ไหน หอม เม ย์ เบ ล ลี น รองพื้น รีวิว รองพื้น คุม มัน 2020 ครีม บำรุง ผิว แห้ง ทํา ผม เชียร์ ลีดเดอร์ ง่ายๆ สูตร บำรุง ผม อร่อย บางนา แป้งฝุ่น หลัง รองพื้น รองพื้น น้อง ฉัตร pantip น้ำหอม กุ ช ชี่ บ ลู ม รองพื้น ทา ตัว เซ เว่ น รีวิว รองพื้น kate แป้ง fit me 128 น้ํา หอม cute press เซ เว่ น
    โจ ลี น่า พลัส| สื่อ การ เรียน การ สอน เตรียม อนุบาล| joliena plus| รองเท้า adidas nmd| ครีม เอ็น ไวท์| คาเฟ่ พระราม 3| กางเกง ยีน ส์ lee| รองเท้า สํา ห รับ คน เท้า แบน| เว็บ มวยไทย บาง บอน| วิตามิน ดี 3| รองเท้า ลํา ลอง ผู้หญิง| ครีม โบ ทา ย่า| ครีม ใต้ ตา| กลาง นา คาเฟ่| รองเท้า ฟุต ซอ ล breaker| สื่อ การ สอน ลูกเสือ| เด รส คน อ้วน| รองเท้า เซฟตี้ cat| สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม| tutu beach cafe| เสื้อผ้า คน อ้วน สไตล์ เกาหลี| ชุด โบ ฮี เมีย น ประตูน้ำ wansuda| 5 สุด ยอด ครีม หน้า ขาว| รองเท้า gucci| สื่อ สอน ออนไลน์| nat c ราคา| สื่อ ผีเสื้อ| รองเท้า แตะ adidas| รองเท้า แตะ เด็ก| คาเฟ่ มิ นิ มอ ล| มวย วัน เสาร์ ช่อง ไหน บ้าง| สื่อ กระดาษ bbl| รองเท้า คอม แบ ท| ครีม ลด รอย สิว เซ เว่ น| เครื่อง แต่งหน้า| ส กิน แคร์ หน้า ขาว| วิตามิน ลด รอย สิว| ร้าน เสื้อผ้า มือ สอง| ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์| ครีม ไวท์ ไวท์| สื่อ กระดาน แม่เหล็ก| รองเท้า เดิน ป่า| รองเท้า รัด ส้น| สื่อ การ สอน ฤดูกาล อนุบาล| ครีม บํา รุ ง หน้า| ครีม ลด สิว| สื่อ เตรียม อนุบาล| รองเท้า พู ม่า| สื่อ การ สอน วิชา เคมี ม 4| ช่อง 8 มวย| ทุ่ง นา คาเฟ่| วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย| สื่อ การ สอน แม่เหล็ก| ทองย้อย คาเฟ่| ครีม แตงโม| วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2020| ครีม เอ็น ไวท์| ครีม ออ เร น ทอ ล| รองเท้า ส ตั๊ ด เด็ก| ชุด เด รส ผ้า ไทย| คาเฟ่ เกษตร นว มิ นท ร์| รองเท้า taywin| เสื้อ ชีฟอง ลาย ดอก| มวย มวยไทย|